Warunki korzystania

11 styczeń 2020

Healint ("Healint", "My", "Nas", "Nasz"), twórcy Migraine Buddy, chcieliby, aby? zapozna? si? z niniejszymi Warunkami korzystania, wraz z Polityk? prywatno?ci oraz wszelkimi innymi dokumentami, które zosta?y do??czone. Okre?laj? one zasady i warunki, na których u?ytkownik lub dowolni u?ytkownicy upowa?nieni do korzystania na swoim koncie mog? uzyskiwa? dost?p i korzysta? z produktów i us?ug oferowanych lub obs?ugiwanych przez firm? Healint, w tym produktów i us?ug ?wiadczonych przez nasz? Stron? trzeci? ("Warunki korzystania", " Umowa"). Nasze produkty i us?ugi obejmuj? aplikacj? Migraine Buddy ("Aplikacja"), nasze strony internetowe (app.www.ugluu.com i www.www.ugluu.com, "Strony internetowe") oraz wszelkie us?ugi, które tobie ?wiadczymy przez Aplikacj? lub praktyki obs?ugi klienta. ("Us?ugi") lub za po?rednictwem zewn?trznych dostawców us?ug/tre?ci ("Dostawcy zewn?trzni").

Aby? móg? korzysta? z naszej aplikacji, stron internetowych i us?ug, przed rozpocz?ciem lub autoryzacj? u?ytkowników pod swoim kontem, przeczytaj uwa?nie Warunki korzystania. Rejestruj?c si? w celu korzystania z tych produktów i us?ug, o?wiadczasz, ?e masz co najmniej 18 lat i zgadzasz si? na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania w swoim imieniu i wszystkich upowa?nionych u?ytkowników. Je?li nie zgadzasz si? z niniejszymi Warunkami korzystania, nie mo?esz uzyskiwa? dost?pu, u?ywa? ani autoryzowa? korzystania z Aplikacji, stron internetowych i Us?ug.

Okresowo prosimy o zapoznanie si? z niniejszymi Warunkami korzystania, poniewa? ka?de zagadnienie w niniejszej Umowie mo?e ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnej chwili.

Niniejsza Polityka prywatno?ci zosta?a ostatnio zaktualizowana 11 styczeń 2020 roku.

I. Postanowienia ogólne
II. Szczególne postanowienia dotycz?ce Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug
III. Szczególne postanowienia dotycz?ce Zewn?trznych dostawców

IV. Polityka prywatno?ci

I. Postanowienia ogólne

I.1. Korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug

Healint dostarcza Aplikacj?, Strony internetowe i Us?ugi, aby pomaga? osobom cierpi?cym na migreny w samodzielnym zarz?dzaniu ich stanem zdrowia. Nasza Aplikacja, Strony internetowe i Us?ugi wymagaj? aktywnego zaanga?owania i uczestnictwa. Rozumiesz, ?e pomimo twoich wysi?ków wyniki poszczególnych u?ytkowników z ró?nych powodów b?d? ró?ne. Nie mo?emy zagwarantowa?, ?e z powodzeniem b?dziesz zarz?dza? swoim stanem zdrowia lub b?dziesz odpowiedzialny za wszelkie problemy zdrowotne, które mog? pojawi? si? podczas lub w zwi?zku z korzystaniem z naszej aplikacji, stron internetowych lub us?ug. Mo?emy równie? wykorzystywa? strony trzecie, w ca?o?ci lub w cz??ci, do dostarczania naszych produktów i us?ug.

I.2. Rejestracja

Musisz zarejestrowa? si? w Aplikacji, na Stronach internetowych i w Us?ugach i poda? okre?lone informacje o sobie. Wszystkie informacje, które zbieramy o tobie w zwi?zku z Aplikacj?, Stronami internetowymi i Us?ugami, podlegaj? naszej Polityce prywatno?ci. Korzystaj?c z Aplikacji, Stron Internetowych i Us?ug, wyra?asz zgod? na wszystkie dzia?ania podj?te przez nas w odniesieniu do twoich informacji zgodnie z Polityk? Prywatno?ci.

Otrzymasz konto u?ytkownika, które wymaga nazwy u?ytkownika (adresu email) i has?a. Jeste? odpowiedzialny za wszystkie dzia?ania, które wyst?puj? na twoim koncie u?ytkownika. U?ytkownik: (i) ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za dok?adno??, jako??, integralno??, legalno??, rzetelno?? i stosowno?? wszystkich dostarczanych danych; (ii) zachowa? poufno?? has?a i informacji o koncie u?ytkownika; (iii) do?o?y wszelkich starań, aby zapobiec nieautoryzowanemu dost?powi do Aplikacji, stron internetowych i us?ug oraz korzystaniu z niej, i niezw?ocznie powiadomi Healint o ka?dym takim nieuprawnionym u?yciu; oraz (iv) przestrzega? wszystkich obowi?zuj?cych przepisów lokalnych, stanowych i federalnych w zakresie korzystania z Aplikacji, Stron Internetowych i Us?ug.

I.3. Okres obowi?zywania

Okres obowi?zywania niniejszej Umowy rozpocznie si? po pomy?lnej rejestracji oraz aktywacji Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug przez Healint i b?dzie trwa?a do chwili zaprzestania korzystania z Aplikacji, Stron internetowych lub Us?ug, chyba ?e w rejestracji okre?lono inaczej. W przypadku cz??ci podlegaj?cych ograniczeniom, niniejsza Umowa zostanie automatycznie przed?u?ona na kolejne równowa?ne warunki, o ile nie zostanie wypowiedziana przez któr?kolwiek ze stron w sposób dopuszczony w niniejszym dokumencie.

I.4. Zakończenie

(I) Healint zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji u?ytkownika z dowolnego powodu, mo?e równie? zawiesi? lub przerwa? dost?p do Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, je?li (a) naruszono którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, lub (b) zaanga?owano si? w jakiekolwiek zachowanie, które Healint okre?la, wed?ug w?asnego uznania, ?e mo?e mie? niekorzystny wp?yw na Migraine Buddy lub jego reputacj?.

 

(II) Mo?esz zakończy? niniejsz? Umow?, wed?ug uznania, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Healint, Stron trzecich lub w ramach obowi?zuj?cego procesu anulowania. Firma Healint mo?e zakoń?zy? Umow?, wed?ug uznania, po uprzednim sze??dziesi?ciodniowym (60) pisemnym zawiadomieniu.

 

(III) Po zakończeniu Umowy nie b?dziesz mia? d?u?ej dost?pu do Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Oprócz wypowiedzenia, Healint zastrzega sobie prawo do skorzystania z wszelkich dost?pnych mu ?rodków zaradczych.

I.5. Gwarancja

Healint gwarantuje dostarczanie p?atnych tre?ci zgodnie z warunkami §10.4.8 Singapurskiego Prawa Handlowego.

I.6. W?asno?? intelektualna

Z wyj?tkiem ograniczonej licencji i praw u?ytkowania wyra?nie przyznanych w ramach niniejszej Umowy, wszystkie tytu?y i prawa w Aplikacji, na Stronach internetowych i w Us?ugach, w tym prawa w?asno?ci do patentów (rejestracje, odnowienia i oczekuj?ce aplikacje), prawa autorskie, znaki towarowe, handel tajemnice, sprz?t komputerowy Healint lub Stron trzecich, inna technologia, wszelkie pochodne i ca?a dobra wola zwi?zane z powy?szymi zastrze?eniami stanowi? wy??czn? w?asno?? Healint i/lub odpowiedniej Strony trzeciej.

I.7. Poufno??

B?dziemy wykorzystywa? i chroni? twoje dane osobowe zgodnie z Polityk? prywatno?ci dost?pn? w III. Polityce prywatno?ci. Zobowi?zujesz si? nie ujawnia? ani nie udost?pnia? ?adnych poufnych informacji firmy Healint, które obejmuj? niepubliczne informacje dotycz?ce oprogramowania, dokumentacji lub informacji dotycz?cych cen, rabatów, niniejszej Umowy, b??dów w Oprogramowaniu oraz innych konkurencyjnych lub zastrze?onych danych (np. informacje biznesowe, techniczne lub finansowe) lub informacje zawarte w uzasadnionej osobie s? poufne, bez pisemnej umowy Healint.

I.8. Informacje niepoufne

Z zastrze?eniem wszelkich obowi?zuj?cych warunków okre?lonych w naszej Polityce prywatno?ci, wszelkie inne informacje lub materia?y, które przesy?asz do nas zapo?rednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, takie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie itp., s? i b?d? uwa?ane za niepoufne i nie b?dziemy mie? ?adnych zobowi?zań w odniesieniu do takich informacji. B?dziemy mogli wykorzystywa? wszelkie pomys?y, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takiej komunikacji w dowolnym celu, w tym mi?dzy innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów.

I.9. Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki Aplikacji, Strony Internetowe i us?ugi Migraine Buddy, grafika i logo u?ywane w zwi?zku z Aplikacj?, Stronami internetowymi i Us?ugami s? znakami towarowymi ich w?a?cicieli. U?ytkownikowi nie przys?uguje ?adne prawo lub licencja w odniesieniu do ?adnego ze wspomnianych wy?ej znaków towarowych ani ?adnego wykorzystania takich znaków towarowych. Przyjmujesz do wiadomo?ci i zgadzasz si?, ?e ca?y tekst, grafika, zdj?cia, znaki towarowe, logotypy, interfejsy wizualne, grafika, kod komputerowy i wszystkie inne powi?zane tre?ci zawarte w Aplikacji, Stronach internetowych i Us?ugach nale?? do firmy Healint, jej us?ugodawców lub innych podmiotów zewn?trznych. S? chronione przepisami dotycz?cymi handlu, praw autorskich, patentów i znaków towarowych oraz ró?nych innych praw w?asno?ci intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Wszelkie powielanie, publikowanie, dalsze rozpowszechnianie lub publiczne udost?pnianie materia?ów dostarczanych za po?rednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, w ca?o?ci lub w cz??ci, jest surowo zabronione. Z wyj?tkiem przypadków wyra?nie okre?lonych w niniejszej Umowie, ?adna cz??? Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug oraz tre?ci nie mog? by? kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesy?ane, publikowane, publicznie wy?wietlane, kodowane, t?umaczone, rozpowszechniane lub przesy?ane w jakikolwiek sposób (w tym "mirroring" ) do jakiegokolwiek innego komputera, serwera, us?ugi lub innego medium do publikacji lub dystrybucji lub do jakiegokolwiek komercyjnego przedsi?biorstwa, bez wyra?nej uprzedniej pisemnej zgody Healint lub w?a?ciwego w?a?ciciela.

I.10. Zrzeczenie si? i ograniczenie odpowiedzialno?ci

Aplikacja, Strony internetowe i Us?ugi s? dostarczane "w stanie takim, w jakim s?", a korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug odbywa si? na wy??czne ryzyko u?ytkownika. Odpowiedzialno?? firmy Healint ogranicza si? do przypadków umy?lnego lub ra??cego niedbalstwa. Firma Healint nie ponosi odpowiedzialno?ci za zwyk?e zaniedbanie. Ograniczenia odpowiedzialno?ci nie maj? zastosowania w przypadku uszkodzeń fizycznych lub szkód zdrowotnych, za które odpowiada firma Healint. W przypadku, gdy odpowiedzialno?? dotyczy wy??cznie firmy Healint, odpowiedzialno?? taka dotyczy równie? jej przedstawicieli. Firma, jej management, dyrektorzy, pracownicy, agenci, kontrahenci lub zewn?trzni dostawcy us?ug wyra?nie zrzekaj? si? wszelkich gwarancji i warunków, wyra?nych lub dorozumianych, w tym, ale nie wy??cznie, gwarancji dotycz?cych tytu?u, przydatno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego celu, dok?adno?ci integralno?ci lub kompletno?ci tre?ci, tre?ci stron trzecich lub ?e aplikacja, strony internetowe lub us?ugi b?d? wolne od b??dów lub nieprzerwane. ?adne ustne porady ani pisemne informacje przekazane przez firm?, jej managerów, dyrektorów, pracowników, agentów, kontrahentów lub zewn?trznych dostawców us?ug nie spowoduj? powstania gwarancji.

Z wyj?tkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo lub polityk? publiczn?, firma, jej managerowie, dyrektorzy, pracownicy, agenci, wykonawcy lub zewn?trzni dostawcy us?ug w ?adnym wypadku nie b?d? odpowiedzialni za ?adne (1) kwoty przekraczaj?ce op?aty uiszczone w trakcie obowi?zuj?cego okresu lub (2) po?rednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikaj?ce z korzystania lub niemo?no?ci korzystania z aplikacji, stron internetowych i us?ug, w tym mi?dzy innymi polegania przez u?ytkownika na wszelkich informacjach uzyskanych z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, niezale?nie od tego, formy dzia?ania.

I.11. Linki

Healint odpowiada wy??cznie za w?asne tre?ci. W przypadku, gdy Healint zapewnia dost?p do us?ug online/sklepów internetowych Stron trzecich za po?rednictwem ??czy, Healint nie ponosi odpowiedzialno?ci za takie tre?ci Stron trzecich. Healint nie b?dzie traktowa?o tre?ci innych jako w?asnych. Je?li u?ytkownik jest zdania, ?e pewne tre?ci naruszaj? jego prawa, powinien zg?osi? to na adres support@healint.com.

I.12. Przes?ana tre??

Tam, gdzie Healint daje u?ytkownikowi mo?liwo?? publikowania jego tre?ci, na przyk?ad przesy?ania na forum, obowi?zuj? nast?puj?ce warunki: przes?ana przez u?ytkownika tre?? (komentarze, filmy, zdj?cia) s? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników. Poniewa? Healint nie mo?e sprawowa? bezpo?redniej kontroli nad tre?ci?, wynika z tego, ?e Healint nie mo?e przyj?? ?adnej odpowiedzialno?ci za zawarto??, dok?adno?? i form? takiej tre?ci.

 

U?ytkownik jest odpowiedzialny za w?asne tre?ci.

W odniesieniu do przes?anych przez siebie tre?ci u?ytkownik przyznaje Healint bez prawa do przeniesienia, nieograniczone prawo u?ytkowania i eksploatacji (tzn. tak?e w celach cytowania i odniesień) pod wzgl?dem czasu, przedmiotu i miejsca. Healint nie jest zobowi?zane do udost?pniania tre?ci. Healint mo?e w ka?dej chwili odmówi?, przenie??, skróci? lub usun?? zawarto?? u?ytkownika. Gwarantujesz firmie Healint, ?e nie b?dzie przesy?a? ?adnych tre?ci, których wk?ad, publikacja lub wykorzystanie narusza obowi?zuj?ce prawo lub prawa osób trzecich. W szczególno?ci wykluczone s? tre?ci o charakterze rasistowskim, pornograficznym, poni?aj?cym, obra?aj?cym i naruszaj?cym powszechn? przyzwoito??. W szczególno?ci gwarantujesz, ?e przes?ana zawarto?? nie narusza ?adnych (w szczególno?ci w?asno?ci intelektualnej) praw Stron trzecich oraz ?e nie ma jedynie przej?ciowego prawa u?ytkowania do reprodukcji, dystrybucji lub udost?pniania.

Zobowi?zujesz si? do zabezpieczenia i niedzia?ania na szkod? Healint, jej agentów w

odniesieniu do wszystkich wa?nych roszczeń, które s? oparte na nielegalnych tre?ciach. Zobowi?zujesz si? równie? do zapewnienia pe?nej satysfakcji z powodu spowodowanej szkody, obejmuje to równie? koszty koniecznej i w?a?ciwej obrony prawnej. W przypadku gdy Strona trzecia domaga si? naruszenia swoich praw, firma Healint ma prawo do przekazania przechowywanych twoich danych kontaktowych.

I.13. Odszkodowanie

Zgadzasz si? broni?, zabezpieczy? i utrzymywa? Healint, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, Strony trzecie, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców i dostawców bez szkody z powodu jakichkolwiek roszczeń, dzia?ań lub ??dań, zobowi?zań, w tym, bez ograniczeń, rozs?dnych przepisów prawnych. Op?aty, które rzekomo wynikaj? z korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug oraz Us?ug Stron trzecich.

I.14. Ró?ne

Wszyscy pozostali u?ytkownicy wyra?aj? zgod? (1), ?e wszelkie kwestie zwi?zane z dost?pem do Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, w tym wszelkie spory, b?d? regulowane przez prawo Singapuru bez wzgl?du na przepisy kolizyjne (2) osobist? jurysdykcj? oraz (3) zrzekaj? si? wszelkich zastrze?eń do takiej jurysdykcji lub miejsca i prawa do s?du przez s?d przy ka?dym post?powaniu s?dowym dotycz?cym jakiegokolwiek sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikaj?cego lub odnosz?cego si? do niniejszych warunków i produktów lub us?ug.

Niezdolno?? Healint do nalegania lub egzekwowania ?cis?ego przestrzegania niniejszych Warunków korzystania nie b?dzie interpretowana jako zrzeczenie si? przez Healint jakiegokolwiek przepisu lub jakiegokolwiek prawa do egzekwowania niniejszych Warunków korzystania, ani te? ?adnego post?powania mi?dzy Healintem a tob? lub jakakolwiek inna strona b?dzie uwa?a?, ?e zmienia dowolne postanowienie niniejszych Warunków korzystania. Postanowienia niniejszych Warunków korzystania mo?na oddzieli?. Niewa?no??, w ca?o?ci lub w cz??ci, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie b?dzie mia?a wp?ywu na wa?no?? lub wykonalno?? któregokolwiek z jej postanowień. Je?li którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z us?ug s? w posiadaniu s?du lub innego trybuna?u posiadaj?cego jurysdykcj? kompetentn? do uniewa?nienia lub niewykonania, takie postanowienia b?d? ograniczone lub usuni?te w niezb?dnym minimalnym zakresie i zast?pione wa?nym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla intencj? niniejszych Warunków korzystania, aby niniejsze Warunki korzystania pozosta?y w pe?nej mocy. Aplikacja, Strony internetowe i Us?ugi nie s? dost?pne dla wszystkich osób ani we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Ka?da oferta dotycz?ca dowolnego produktu lub us?ugi jest niewa?na, gdy jest zabroniona.

Wsz?dzie tam, gdzie niniejsze Warunki u?ytkowania odnosz? si? do osób fizycznych wy??cznie w formie m?skiej, takie odniesienie odnosi si? zarówno do m??czyzn, jak i kobiet. W przypadku odniesienia do indywidualnych osób fizycznych nale?y u?y? odpowiedniej formy p?ci.

I.15. J?zyk

Strony potwierdzaj?, ?e uzgodni?y, ?e niniejsza Umowa i wszystkie powi?zane dokumenty zostan? sporz?dzone w j?zyku angielskim.

II. Przepisy szczególne dotycz?ce Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug Licencja

W okresie obowi?zywania niniejszej Umowy Healint przyznaje U?ytkownikowi

niewy??czne, nieprzenoszalne, nie podlegaj?ce licencjonowaniu, odwo?alne i ograniczone prawo do dost?pu i korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug oraz wszelkiej dokumentacji udost?pnionej przez Healint wy??cznie do celów osobistego korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Aplikacja, Strony internetowe i Us?ugi s? obs?ugiwane przez technologi?, oprogramowanie i pewn? tre?? dostarczan? elektronicznie. Zgadzasz si?, ?e nie b?dziesz dokonywa? in?ynierii wstecznej, dekompilowa?, dezasemblowa?, t?umaczy? ani w inny sposób próbowa? uzyska? dost?pu do kodu ?ród?owego jakiegokolwiek aspektu Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Nie b?dziesz kopiowa?, powiela?, zmienia?, tworzy? dzie? pochodnych ani modyfikowa? w inny sposób Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. U?ytkownik nie b?dzie dzier?awi?, po?ycza?, udziela? podlicencji, dystrybuowa? ani w inny sposób zapewnia? innym dost?pu do jakiegokolwiek aspektu Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug z wyj?tkiem upowa?nionego u?ytkownika. Inne ni? wyra?nie okre?lone w niniejszej Umowie, licencja lub inne prawa do lub do Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug nie s? przyznawane, a wszystkie takie licencje i prawa s? niniejszym wyra?nie zastrze?one.

III. Przepisy szczególne Dostawców Stron trzecich

III.1. Korzystanie z us?ug/tre?ci przez Dostawców Stron trzecich

Przyjmujesz do wiadomo?ci i wyra?asz zgod? na to, ?e mo?esz, w trakcie lub w zwi?zku z korzystaniem z Us?ugi, mie? mo?liwo?? uzyskania Us?ug od jednej lub wi?cej Stron trzecich us?ug lub tre?ci ("Dostawcy Stron trzecich"). Korzystanie z tych Us?ug Stron trzecich b?dzie wymaga? twojej zgody na okre?lone dodatkowe warunki okre?lone przez odpowiedniego Dostawc? b?d?cego stron? trzeci?. Te dodatkowe zasady i warunki b?d? dost?pne i poinformuj? ci? kiedy i czy korzystasz z Dostawcy Strony trzeciej.

Przyjmujesz do wiadomo?ci i zgadza si?, ?e mo?emy anga?owa? i w??cza? us?ugi/tre?ci dostawców zewn?trznych, aby pomóc w ?wiadczeniu i/lub ulepszaniu us?ug. Niniejszym wyra?asz zgod? i upowa?niasz nas do delegowania udzielonych przez nas upowa?nień takim Dostawcom Stron trzecich, je?li uznamy to za konieczne w celu ?wiadczenia tobie Us?ug. B?dziesz czerpa? przyjemno?? z us?ug/tre?ci dostarczanych przez Dostawców Stron trzecich tylko wtedy, gdy wyra?asz zgod? na ich warunki u?ytkowania.

III.2. Odszkodowanie

Przyjmujesz do wiadomo?ci, ?e Dostawcy Stron trzecich s? niezale?nymi kontrahentami zgodnie z postanowieniami umowy. Nie zapewniamy ani nie sprawujemy ?adnej kontroli ani nadzoru nad dzia?aniami Dostawców Stron trzecich w zakresie ?wiadczenia us?ug/tre?ci Stron trzecich dla u?ytkownika. Przyjmujesz równie? do wiadomo?ci, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za dzia?ania wykonywane w Us?ugach Dostawców Stron trzecich, nawet je?li logujesz si? za po?rednictwem naszej Strony lub strony s? z ni? powi?zanej.

W przypadku, gdy wykonanie Us?ug Stron trzecich wymaga ujawnienia i/lub dost?pu do Tre?ci U?ytkownika, zgadzasz si? nie ponosi? odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek naruszenia ze strony Dostawców Stron trzecich, w tym mi?dzy innymi za straty i/lub szkody poniesione przez u?ytkownika w wyniku ujawnienia i/lub dost?pu do tre?ci przez Dostawców Stron trzecich.

Przyjmujesz równie? do wiadomo?ci i akceptujesz, ?e Dostawca b?d?cy Stron? trzeci? mo?e zmienia?, modyfikowa? lub zaprzesta?, tymczasowo lub na sta?e, Us?ug Stron trzecich, z których korzystasz, bez powiadomienia. Do?o?ymy wszelkich starań, aby powiadomi? ci? w rozs?dnym terminie, je?li i kiedy dowiemy si? o takich zmianach, modyfikacjach, zawieszeniu i/lub zaprzestaniu ?wiadczenia us?ug Stron trzecich.

IV. Polityka prywatno?ci

Niniejsza Polityka prywatno?ci wyja?nia nasze praktyki zwi?zane z informacjami, które zbieramy za po?rednictwem Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Pobieraj?c, uzyskuj?c dost?p do Aplikacji, Stron internetowych lub Us?ug lub korzystaj?c z nich w zwi?zku z Aplikacj?, Stronami internetowymi lub Us?ugami, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatno?ci. W odniesieniu do danych zebranych za po?rednictwem Aplikacji, Healint jest administratorem danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotycz?cych prywatno?ci lub w przypadku po??danych dzia?ań zwi?zanych z ochron? prywatno?ci, prosimy o kontakt z Nicolas Paris pod numerem +65 8657 9176.

IV.1. Zmiany w Polityce prywatno?ci

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatno?ci w dowolnej chwili bez wcze?niejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Us?ug po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatno?ci b?dzie oznacza? twoj? Umow? z warunkami takiej zmienionej Polityki prywatno?ci.

IV.2. Jakie dane gromadzimy

Gromadzimy dwa g?ówne rodzaje danych: Dane ograniczone i Wspólne statystyki. Wspólne statystyki s? widoczne dla osób niezarejestrowanych, które chc? do??czy? do Migraine Buddy. Publikujemy publicznie udost?pnione statystyki w ca?o?ci po pe?nym procesie anonimizacji, który sprawia, ?e statystyki s? niemo?liwe do zidentyfikowania zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz spo?eczno?ci Migraine Buddy. Wspólne statystyki mog? podawa? liczb? pacjentów w danym leczeniu lub liczb? pacjentów, u których wyst?puje dany objaw. Ograniczone dane nie s? automatycznie udost?pniane ani wy?wietlane innym u?ytkownikom ani stronom trzecim. Ograniczone dane s? dost?pne tylko dla u?ytkowników i Healint i nie s? udost?pniane nikomu spoza spo?eczno?ci Migraine Buddy.

Shared Statistics are comprised of the information that we collect when:

● Dodajesz informacje biograficzne

Mo?esz dostosowa? przygod? zwi?zan? z Migraine Buddy, rejestruj?c informacje biograficzne, takie jak: p?e?, wiek (odliczony od daty urodzenia), lokalizacja (miasto, województwo i kraj).

● Zapisujesz wydarzenie w swoim Dzienniku

Pe?ne korzystanie Migraine Buddy wymaga zapisywania informacji zwi?zanych z migrenami, takimi jak intensywno?? bólu, lokalizacja bólu, objawy, wyzwalacze, leki, ulgi, miesi?czka, itp.

● Dziel si? swoimi do?wiadczeniami

Migrena Buddy, podobnie jak wi?kszo?? spo?eczno?ci internetowych, mamy forum publicznym, a u?ytkownicy uznaj? i akceptuj? fakt, ?e wszelkie informacje udost?pniane przez pola tekstowe (np. forum, oceny leczenia, ankiety, adnotacje, czasopisma, kana?y, raporty o zdarzeniach niepo??danych) lub obrazy mog? by? w??czone do wspólnych statystyk u?ytkowników (które s? w pe?ni anonimowe i zbiorcze oraz mog? by? udost?pniane lub wy?wietlane innym). Osobiste notatki, które mo?esz zapisywa? w Migraine Buddy s? ograniczonymi danymi.

Ograniczone dane to informacje, które zbieramy, gdy:

● Tworzysz konto Buddy Migreny

Je?li chcesz uzyska? dost?p do danych zebranych przez Urz?dzenie, musisz utworzy? konto Migraine Buddy. Podczas tworzenia konta Migraine Buddy prosimy o podanie niektórych danych osobowych, w tym adresu email i has?a. Twój adres email zostanie wykorzystany do zalogowania si? na twoje konto.

Mo?esz tak?e utworzy? konto Migraine Buddy, u?ywaj?c innych danych uwierzytelniaj?cych, takich jak Facebook lub Google. Poprosimy o wyra?enie zgody na dost?p do podstawowych informacji z tego konta, takich jak twoje imi? i nazwisko. Mo?esz przesta? udost?pnia? nam te informacje w dowolnym momencie, usuwaj?c dost?p Migraine Buddy do tego konta.

● Dodajesz informacje do swojego profilu

Mo?esz dostosowa? do?wiadczenie zwi?zane z Migraine Buddy, dodaj?c do konta inne rodzaje informacji, takie jak: imi?, nick, data urodzenia lub notatki osobiste. 

Tylko twoja p?e? i twój wiek odj?ty od twojej daty urodzenia mog? by? uwzgl?dnione we Wspólnych statystykach. 

● Synchronizujesz swoje urz?dzenie

Po zsynchronizowaniu urz?dzenia za po?rednictwem Migraine Buddy dane zapisane w urz?dzeniu na temat twojej aktywno?ci s? przesy?ane z urz?dzenia na nasze serwery. Dane te s? przechowywane i wykorzystywane do ?wiadczenia Us?ug i s? powi?zane z twoim kontem. Za ka?dym razem, gdy nast?puje synchronizacja, rejestrujemy dane dotycz?ce transmisji. Niektóre przyk?ady danych dziennika to czas i data synchronizacji, poziom baterii urz?dzenia i adres IP u?ywany podczas synchronizacji.

● Kontaktujesz si? z nami, aby uzyska? pomoc

Za ka?dym razem, gdy kontaktujesz si? z Healint w celu uzyskania pomocy, zapisujemy twój adres email wraz z dodatkowymi informacjami, które podasz w swoim ??daniu, aby?my mogli udzieli? ci pomocy i ulepszy? Us?ugi. Je?li skontaktujesz si? z nami, gdy jeste? ju? zalogowany na swoje konto, formularz internetowy automatycznie wype?nia te informacje, wi?c nie musisz wpisywa? go r?cznie. Mo?esz tak?e skontaktowa? si? z Healint na forach publicznych, takich jak Twitter lub Facebook. Nie mo?emy jednak zachowa? poufno?ci twojej komunikacji, je?li skontaktujesz si? z nami za po?rednictwem tych kana?ów.

● Zapraszaj znajomych

Mo?esz zaprosi? swoich znajomych, którzy ju? s? u?ytkownikami Migraine Buddy lub zaprosi? znajomych, którzy jeszcze nie do??czyli. Mo?esz zaprosi? znajomych na kilka sposobów, podaj?c na przyk?ad ich adresy email lub dost?p do kont sieci spo?eczno?ciowych lub z listy kontaktów w telefonie. Gdy udost?pnisz nam informacje kontaktowe Znajomych, aby doda? je jako znajomego, u?yjemy go tylko w tym celu. Nie przechowujemy listy kontaktów telefonu i jest ona usuwana natychmiast po u?yciu w tym celu.

● Aktywujesz funkcje lokalizacji

Aplikacja i us?ugi obejmuj? funkcje, które wymagaj? gromadzenia okre?lonych danych o lokalizacji, w tym sygna?ów GPS, w celu wykrycia parametrów pogody (wilgotno?ci, ci?nienia, temperatury), które mog? wyzwala? migren?. Zbieramy dane tego typu tylko po aktywowaniu funkcji lokalizacji. Przestajemy zbiera? tego typu dane po dezaktywacji funkcji. Przechowujemy te informacje na koncie Migraine Buddy.

● Zapisujesz dane osobowe w Migraine Buddy

○ Podczas nagrywania okre?lonych notatek lub informacji osobistych zwi?zanych z twoimi wpisami dotycz?cymi migreny zapisuj? ograniczone dane.

IV.3. Jak korzystamy z Ograniczonych danych

Mo?emy wykorzystywa? twoje Dane osobowe, takie jak imi? i nazwisko oraz adres email, do:

● Odpowiadania na pytania, komentarze i posty na ró?nych platformach, takich jak media spo?eczno?ciowe lub wysy?ania newslettera, aby poinformowa? ci? o naszych obecnych i nadchodz?cych us?ugach.

● Przesy?ania nam wiadomo?ci i informacji o migrenie opartych na badaniach, które naszym zdaniem mog? ci? zainteresowa?.

● Umo?liwienia wysy?ania wiadomo?ci lub zaproszeń do znajomych za po?rednictwem Aplikacji.

Co uwa?amy za stosowne: (a) zgodnie z obowi?zuj?cym prawem (b) w celu dostosowania si? do procesu prawnego; ? aby odpowiedzie? na pro?by w?adz publicznych lub rz?dowych, w tym w?adz publicznych lub rz?dowych poza krajem zamieszkania.

IV.4. Jak korzystamy ze Wspólnych statystyk

Korzystaj?c, uzyskuj?c dost?p i wprowadzaj?c informacje do Aplikacji, na Stronach internetowych i w Us?ugach, zgadzasz si?, ?e wszelkie dane, które wprowadzi?e? lub które mo?esz wprowadzi? w przysz?o?ci, do Aplikacji, Stron Internetowych i Us?ug, jak równie? wszelkie dane, które mo?esz wprowadzi? do powi?zanych funkcji lub Us?ug Aplikacji, które nie s? obecnie obecne w Aplikacji, ale które mog? zosta? wprowadzone w dowolnym momencie w przysz?o?ci, wyra?asz zgod? na kompilowanie, przetwarzanie, analizowanie oraz anonimowe ujawnianie wynikowych statystyk do Stron trzecich.

??czenie statystyk u?ytkowników pozwala nam ulepsza? us?ugi poprzez dostarczanie informacji, które mog? nie tylko pomóc u?ytkownikom i lekarzom zrozumie? przyczyny migreny, ale tak?e pokaza?, jak populacja reaguje na metody leczenia i leki. G?ównym celem gromadzenia danych jest pomoc i dalsze badania nad migren?, a tak?e doskonalenie i okre?lanie ilo?ciowe naszych us?ug. Zamiast tych celów wy?ej wymienione zestawienie, przetwarzanie, analiza i anonimowe ujawnianie statystyk mog? by? prowadzone w celu:

1) Opracowywanie anonimowych zbiorczych raportów, analiz, wykresów, tabel, infografik w celu:

● Rozwijanie i ulepszanie wyszukiwarek crowdsourcingu (ilu u?ytkowników rejestruje okre?lone s?owo)

● Wspó?praca z zewn?trznymi agencjami badawczymi w celu ulepszenia algorytmów i opracowania nowych zindywidualizowanych algorytmów maj?cych na celu popraw? twoich do?wiadczeń, w tym przewidywanie migreny, wykrywanie aktywno?ci i uczenie wyzwalaj?ce bez ograniczania si? do nich.

● Porównywanie ró?nych grup populacyjnych migren dla naszego zrozumienia, jak równie? dla komunikacji i ?wiadomo?ci migreny.

● Uczestniczenie w badaniach akademickich z publikacj? wynikow?, sponsorowan? przez Healint lub Stron? trzeci? (por. ujawnianie w pe?ni zanonimizowanych statystyk stronie trzeciej)

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa?, wchodz?c w "Mój profil" i dostosowuj?c przycisk wyszukiwania us?ugi "opt-in".

2) Udoskonalanie algorytmów Healint w celu:

● Ulepszenie automatycznego zapami?tywania i powi?zanych us?ugi

● Tworzenie grup lub niestandardowych wzorów

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa?, wchodz?c w "Mój profil" i dostosowuj?c przycisk wyszukiwania us?ugi "opt-in".

3) Kwantyfikowanie sposobu korzystania z us?ug Healint

4) Opracowywanie konsekwentnie powi?zanych nowych produktów, us?ug i funkcji, które mog? by? wykorzystywane do ulepszania Aplikacji lub mog? by? sprzedawane tobie lub Stronie trzeciej.

Healint mo?e równie? okresowo prosi? u?ytkowników o wype?nienie krótkich ankiet dotycz?cych ich do?wiadczeń (w tym pytań dotycz?cych Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug). Odpowiedzi ankiet s? analizowane w po??czeniu ze wspólnymi statystykami u?ytkowników i udost?pniane Stronom trzecim. Udzia? u?ytkownika w tych ankietach nie jest wymagany, a odmowa uczynienia tego nie wp?ynie na do?wiadczenie u?ytkownika w Aplikacji, Stronach internetowych lub Us?ugach.

Niektóre obszary naszej Aplikacji (np. dzia? "Przyjaciele"), Strony internetowe lub Us?ugi s? ?wiadczone przy wsparciu Stron trzecich. Te Strony Trzecie mog? mie? niekorzystne wymagania dotycz?ce zg?aszania zdarzeń, które odnosz? si? do produktów regulowanych u?ywanych przez u?ytkowników naszej spo?eczno?ci, a Healint pomaga takim Stronom trzecim zg?aszaj?cym niepo??dane zdarzenia do agencji regulacyjnych.

Wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji b?d? traktowane z zachowaniem ca?kowitej anonimowo?ci, a wszelkie informacje statystyczne, które zostan? przekazane Stronie trzeciej w formie, w tym mi?dzy innymi raporty zbiorcze, nie b?d? zawiera? ?adnych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska , email, numer telefonu, dat? urodzenia osoby, która pobra?a, uzyska?a dost?p i wykorzysta?a Us?ugi zwi?zane z Aplikacj? ("U?ytkownik").

IV.5. Ujawnianie statystyk i danych Stronie trzeciej

Dane statystyczne i/lub dane mog? zosta? ujawnione Stronie trzeciej w nast?puj?cych przypadkach:

1) W miar? rozwoju naszej dzia?alno?ci mo?emy sprzedawa? lub kupowa? firmy lub aktywa. W przypadku sprzeda?y, fuzji, reorganizacji, rozwi?zania lub podobnych zdarzeń zwi?zanych ze wszystkimi lub cz??ci? naszej dzia?alno?ci lub aktywów, dane osobowe i dane mog? by? cz??ci? przekazanych aktywów.

2) Mo?emy równie? ujawni? twoje dane, je?li jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, ?e takie dzia?anie jest konieczne, aby (i) wykona? zobowi?zanie prawne, (ii) chroni? i ochrania? nasze prawa lub w?asno??, (iii) dzia?a? w nag?ych okoliczno?ciach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa u?ytkowników Us?ug lub spo?eczeństwa.

3) W pe?ni zanonimizowane statystyki pochodz?ce z gromadzenia danych mog? by? zawarte w anonimowych i zbiorczych raportach, analizach, wykresach, tabelach i infografikach w celu wsparcia badań i ?wiadomo?ci migreny. Wi?cej w Jak wykorzystujemy twoje dane, 1).

Przechowujemy Twoje dane osobowe, pod warunkiem posiadania konta Migraine Buddy. Po usuni?ciu konta Migraine Buddy wszystkie dane zostan? usuni?te w ci?gu 30 dni.

IV.6. Jak edytowa? lub modyfikowa? dane

Dane osobowe i dane, które podajesz do Healint, mo?esz modyfikowa? z konta Migraine Buddy (np. zmienia? adres email u?ytkownika z profilu Migraine Buddy). Je?li usuniesz dane z konta, nie b?dzie ono d?u?ej wy?wietlane. Kopie zapasowe tych danych pozostan? powi?zane z kontem Migraine Buddy i naszymi archiwalnymi serwerami.

IV.7. Jak dezaktywowa? konto Migraine Buddy

Mo?esz dezaktywowa? swoje konto Migraine Buddy, kontaktuj?c si? z support@healint.com z adresu email u?ytkownika. Gdy to zrobisz, dane, które mog? ci? zidentyfikowa?, zostan? usuni?te z Us?ug, w tym mi?dzy innymi adres email, imi? i nazwisko, listy znajomych oraz linków do Stron takich jak Facebook. Kopie zapasowe tych danych zostan? usuni?te z naszego serwera w oparciu o zautomatyzowany harmonogram, co oznacza, ?e mo?e on trwa? w naszym archiwum przez krótki czas. Healint mo?e nadal u?ywa? twoich niezidentyfikowanych informacji po dezaktywacji konta. Odfiltrowane informacje s? w pe?ni zanonimizowane i nie ma absolutnie ?adnego sposobu na wy?ledzenie któregokolwiek z tych informacji do twoich danych osobowych. Nale?y zauwa?y?, ?e identyfikowalne dane na wy?ej wymienionych kopiach zapasowych s? usuwane tylko po dezaktywacji konta.

IV.8. Inne zagadnienia dotycz?ce bezpieczeństwa

Healint nie mo?e zagwarantowa? to?samo?ci jakichkolwiek innych u?ytkowników, z którymi u?ytkownik mo?e wchodzi? w interakcje w trakcie korzystania z Aplikacji, Stron internetowych lub Us?ug lub którzy mog? mie? dost?p do wspólnych statystyk u?ytkownika. Ponadto nie mo?emy zagwarantowa? autentyczno?ci jakichkolwiek danych, które u?ytkownicy mog? podawa? na swój temat.

Wreszcie, u?ytkownicy powinni wiedzie?, ?e firma Healint stosuje komercyjnie uzasadnione techniczne ?rodki ostro?no?ci, aby zapewni? bezpieczeństwo danych u?ytkowników.

Te ?rodki ostro?no?ci obejmuj?:

IV.9. Zagro?enia i korzy?ci

Chocia? naszym celem jest pomoc pacjentom w poprawie wyników zdrowotnych, nie ma pewnych korzy?ci z korzystania z naszej Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Jednak wykazanie osobistego samopoczucia, leczenia i objawów okazuje si? by? pomocne w poprawie ogólnego stanu zdrowia.

Nie ma równie? znanych zagro?eń zwi?zanych z korzystaniem z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Istnieje mo?liwo??, ?e u?ytkownicy mog? czu? si? nieswojo, udost?pniaj?c informacje w internecie. Mo?liwe jest, ?e pracodawcy, firmy ubezpieczeniowe lub inne osoby mog? dyskryminowa? u?ytkowników na podstawie informacji o stanie zdrowia. Dlatego zach?camy u?ytkowników do zachowania poufno?ci informacji i u?ywania pseudonimów podczas wymiany z innymi u?ytkownikami lub udost?pniania danych poza Migraine Buddy.

Korzystaj?c z Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug, u?ytkownicy mog? pomin?? wszelkie niepotrzebne pytania lub pola danych. U?ytkownicy mog? równie? w ka?dej chwili zaprzesta? korzystania z tej us?ugi. Je?li u?ytkownik zdecyduje si? dezaktywowa? swoje konto, dane jego pozostan? w systemie do celów audytowych. Je?li u?ytkownik zg?osi? si? do badań, wszelkie badania przeprowadzone przed dezaktywacj? konta u?ytkownika nadal b?d? uwzgl?dniane w statystykach wynikowych.

IV.10. Inne wa?ne informacje

● Prywatno?? dzieci

Je?li masz mniej ni? szesna?cie lat, nie przesy?aj ?adnych danych osobowych i informacji za po?rednictwem Aplikacji, stron internetowych lub Us?ug bez zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice, którzy korzystaj? z aplikacji, stron internetowych lub us?ug dla swoich dzieci w wieku poni?ej 16 lat b?d? odpowiedzialni za wszelkie dane i dane osobowe, które wprowadzaj? do Aplikacji, Stron internetowych lub Us?ug.

● Strony internetowe Stron trzecich i us?ugi reklamowe

Nale?y pami?ta?, ?e nasza Aplikacja, Strony internetowe i Us?ugi mog? zawiera? linki do stron internetowych Stron trzecich, które mog? gromadzi? dane osobowe u?ytkownika. Strony te to Facebook, Google, Braze, Amazon i Apple. Klikaj?c w jeden z tych linków Stron trzecich (np. na facebook.com), wchodzisz na inn? stron?. Nie mamy kontroli nad ?adn? Stron? b?d?c? Stron? trzeci?, a niniejsza Polityka prywatno?ci nie obejmuje praktyk informacyjnych ani polityk takich Stron internetowych Stron trzecich. Zach?camy do zapoznania si? z polityk? prywatno?ci wszystkich takich stron, poniewa? ich polityka prywatno?ci mo?e znacz?co ró?ni? si? od naszej Polityki prywatno?ci.

Ponadto niektóre reklamy w Aplikacji, Stronach internetowych i Us?ugach s? obs?ugiwane przez reklamodawców zewn?trznych, sieci reklamowe, serwery reklam i/lub przez Google. Te Strony internetowe Stron trzecich mog? wykorzystywa? ciasteczka samodzielnie lub w po??czeniu z sygna?ami nawigacyjnymi lub innymi technologiami ?ledzenia w celu zbierania informacji o naszych u?ytkownikach. Mo?e to obejmowa? informacje o zachowaniu u?ytkowników w Aplikacji, Stronach internetowych i Us?ugach w celu wy?wietlania im reklam opartych na zainteresowaniach (behawioralnych). Nie kontrolujemy technologii ?ledzenia stosowanych przez osoby trzecie ani sposobu ich wykorzystania. Je?li masz jakie? pytania dotycz?ce reklamy, zalecamy bezpo?redni kontakt z odpowiedzialnym reklamodawc?.

● Komunikacja email

Nie wysy?aj do nas wiadomo?ci email zawieraj?cych osobiste informacje o stanie zdrowia. Nie mo?emy zabezpieczy? ?adnych danych osobowych przes?anych przez email, poniewa? takie informacje mog? by? dost?pne dla innych u?ytkowników Internetu. Je?li wy?lesz do nas zapytanie przez email, nasze wykorzystanie i ujawnienie tych informacji b?dzie ograniczone do minimum niezb?dnego do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie.

● Odzyskane informacje

Zdarza si?, ?e mo?emy porozumie? si? z niektórymi klientami lub partnerami biznesowymi, aby podzieli? si? pewnymi wyodr?bnionymi danymi statystycznymi zbiorczego wzorca, aby pomóc takim klientom lub partnerom biznesowym w poprawie ich us?ug (takich jak ocena wzorców, wykorzystanie, wykorzystanie i trendy). Mo?emy równie? udost?pnia? takie informacje tobie lub innym u?ytkownikom naszej us?ugi. Tego typu informacje mog? by? cz??ciowo oparte na informacjach zwi?zanych z tob?, ale nie pozwalaj? na osobist? identyfikacj? jakiejkolwiek osoby (innymi s?owy, jest ona "nie zidentyfikowana"). Informacje te nie b?d? wykorzystywane przez klienta lub partnera handlowego do celów marketingowych i/lub do celów innych ni? okre?lone powy?ej.

Usuwamy twoj? to?samo?? z danych osobowych (kontakt, stan zdrowia i/lub finanse) i mo?emy pracowa? z ni? jako anonimowymi ("nie zidentyfikowanymi") informacjami. Oddzielone informacje indywidualne to informacje o u?ytkowniku przedstawione w formularzu, w którym informacje o jednym anonimowym u?ytkowniku by?yby nieodró?nialne od informacji dotycz?cych innych anonimowych u?ytkowników. Oddzielone informacje indywidualne nie maj? formy pozwalaj?cej ka?demu, kto studiuje te informacje, na osobist? identyfikacj? dowolnego u?ytkownika.

Informacje zbiorcze to informacje opisuj?ce nawyki, wzorce u?ytkowania i/lub demografi? u?ytkowników jako grupy, ale nie ujawniaj?ce to?samo?ci poszczególnych u?ytkowników. Twoje anonimowe dane s? ??czone z anonimowymi danymi innych u?ytkowników i staj? si? statystykami. Mo?emy wykorzystywa? informacje zbiorcze, aby zrozumie? potrzeby naszej spo?eczno?ci u?ytkowników i okre?li?, jakie programy i us?ugi mo?emy dla ciebie zaoferowa?. Mo?emy wykorzysta? te anonimowe informacje, aby da? potencjalnym u?ytkownikom lub partnerom biznesowym obraz naszej spo?eczno?ci i us?ug. Zbiorcze informacje statystyczne mog? by? przekazywane stronom trzecim. Absolutnie ?adne dane osobowe nie s? zawarte w zbiorczych raportach. Ka?da osoba pozostaje anonimowa.

Informacje o lokalizatorze to twoje imi? i nazwisko, elektroniczny adres do przesy?ania wiadomo?ci, adres fizyczny i/lub inne dane umo?liwiaj?ce osobie osobist? identyfikacj?. Mo?emy wykorzystywa? informacje o Lokalizatorze, które s? niezb?dne do egzekwowania któregokolwiek z warunków niniejszej Polityki prywatno?ci.

 Egzekwowanie prawa, ochrona U?ytkowników i Strona

W zakresie dozwolonym przez prawo mo?emy ujawnia? Dane osobowe organom rz?dowym lub Stronie trzeciej na podstawie prawnego wezwania, wezwania s?dowego lub innego procesu prawnego. Mo?emy równie? wykorzystywa? lub ujawnia? dane osobowe U?ytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo w celu stosowania lub egzekwowania niniejszej Polityki prywatno?ci lub ochrony naszych praw, interesów lub w?asno?ci, a tak?e praw naszych podmiotów stowarzyszonych, klientów lub Aplikacji, Stron internetowych i Us?ug. Po takim ujawnieniu którejkolwiek Stronie trzeciej, dane osobowe U?ytkownika mog? by? dost?pne dla innych osób w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowi?zuj?ce prawo.

IV.11. Wy??czenia z Polityki prywatno?ci

Niniejsza Polityka prywatno?ci nie ma zastosowania i nie powinna mie? zastosowania do niezamówionych informacji, które nam przekazujesz. Obejmuje to mi?dzy innymi informacje publikowane na forach publicznych i spo?eczno?ciowych, takich jak forum Migraine Buddy, strona UserVoice Migraine Buddy, strony mediów spo?eczno?ciowych i strony internetowe Migraine Buddy (zbiorczo "Platformy publiczne"), w tym wszelkie pomys?y w przypadku nowych produktów lub modyfikacji istniej?cych us?ug i innych niezamówionych zg?oszeń (??cznie "Niepo??dane informacje").

Wszelkie takie Niezamówione informacje b?d? uwa?ane za jawne, a my b?dziemy mie? prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania takich Niepublicznych Informacji innym osobom bez ograniczeń i informacji.

Pami?taj równie?, ?e wszelkie dane osobowe podane do wy?wietlania w publicznie dost?pnych cz??ciach Migraine Buddy, w tym na karcie Buddy, b?d? wy?wietlane dla tych, którzy dodali?cie lub dodadz? jako Znajomi, a zatem nie b?d? podlega? warunkom niniejszej Polityki prywatno?ci. Nie mo?emy i nie b?dziemy ponosi? odpowiedzialno?ci za: i) osob?, któr? dodajesz jako znajomego w Aplikacji i ii) co twoi znajomi robi? z dowolnymi danymi osobowymi lub innymi formami informacji, takimi jak, ale nie wy??cznie, dane osobowe, które zdecydujesz si? zrobi? publicznie dost?pne.

Niniejsza Polityka prywatno?ci nie b?dzie równie? dotyczy?a ?adnych informacji udost?pnianych na karcie Znajomo?? w aplikacji. Dlatego radzimy zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas dodawania znajomego w aplikacji i informacji, które zdecydujesz publicznie udost?pni? za po?rednictwem naszych Us?ug.

Pytania dotycz?ce Warunków u?ytkowania

Prosimy o przes?anie komentarzy, zapytań lub skarg dotycz?cych naszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek pró?b o dost?p lub poprawienie swoich Danych osobowych poczt? lub mailem, korzystaj?c z poni?szych informacji kontaktowych. Mo?esz tak?e wysy?a? pisemne pro?by o wycofanie zgody na wykorzystanie przez nas twoich danych do poni?szych informacji kontaktowych:

support@healint.com