Polityka prywatno?ci

Healint, twórca Migraine Buddy, chce aby? wiedzia?, jak zbiera, u?ywa i ujawnia informacje i dane. Niniejsza Polityka prywatno?ci wyja?nia nasze praktyki w zwi?zku z informacjami, które zbieramy za po?rednictwem Migraine Buddy ("Aplikacja"), naszych stron internetowych (app.www.ugluu.com i www.www.ugluu.com, "Strony internetowe") oraz wszelkich us?ug, które ?wiadczymy przez Aplikacj? lub poprzez nasze praktyki obs?ugi klienta ("Us?ugi").W odniesieniu do danych zebranych za po?rednictwem aplikacji, Healint jest administratorem tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotycz?cych prywatno?ci lub w przypadku po??danych dzia?ań zwi?zanych z ochron? prywatno?ci, prosimy o kontakt z Nicolas Paris pod numerem +65 8657 9176. Pobieraj?c, uzyskuj?c dost?p lub korzystaj?c z Aplikacjij albo przekazuj?c nam informacje w zwi?zku z Aplikacj?, akceptujesz warunki niniejszej Polityki prywatno?ci.

Zmiany w Polityce prywatno?ci

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki prywatno?ci w dowolnej chwili bez wcze?niejszego powiadomienia. Niniejsza Polityka prywatno?ci zosta?a ostatnio zaktualizowana 11 styczeń 2020 roku. Dalsze korzystanie z Us?ug po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatno?ci b?dzie oznacza?o zgod? U?ytkownika na warunki tak zmienionej Polityki prywatno?ci.

Jakie informacje gromadzimy

● Po utworzeniu konta Migraine Buddy

Je?li chcesz uzyska? dost?p do danych zebranych przez twoje Urz?dzenie, musisz utworzy? konto Migraine Buddy. Podczas tworzenia konta Migraine Buddy prosimy o podanie niektórych danych osobowych, w tym adresu email i has?a. Twój adres email zostanie wykorzystany do zalogowania si? na twoje konto. Mo?esz równie? utworzy? konto Migraine Buddy, u?ywaj?c innych danych uwierzytelniaj?cych, takich jak konto Facebook lub Google. Poprosimy o wyra?enie zgody na dost?p do podstawowych informacji z tego konta, takich jak twoje imi? i nazwisko. Mo?esz przesta? udost?pnia? nam te informacje w dowolnej chwili, usuwaj?c dost?p Migraine Buddy do tego konta.

● Gdy dodajesz informacje do swojego profilu

Mo?esz dostosowa? do?wiadczenia zwi?zane z Migraine Buddy, dodaj?c do konta inne informacje, takie jak: imi?, p?e?, data urodzenia.

● Gdy nagrywasz dane

Pe?ne korzystanie z Migraine Buddy wymaga zapisywania informacji zwi?zanych z migrenami, takich jak intensywno?? bólu, lokalizacja bólu, objawy, wyzwalacze, leki, ulgi, miesi?czka, itp.

● Gdy synchronizujesz swoje urz?dzenie

Po zsynchronizowaniu Urz?dzenia przez Migraine Buddy dane zapisane w urz?dzeniu na temat jego aktywno?ci s? przesy?ane z urz?dzenia na nasze serwery. Dane te s? przechowywane i wykorzystywane do ?wiadczenia Us?ug i s? one powi?zane z twoim kontem. Za ka?dym razem, gdy ma miejsce synchronizacja, rejestrujemy dane dotycz?ce transmisji. Niektóre przyk?ady danych dziennika to czas i data synchronizacji, poziom baterii urz?dzenia i adres IP wykorzystywany podczas synchronizacji.

 ● Gdy kontaktujesz si? z nami, aby uzyska? pomoc

Za ka?dym razem, gdy kontaktujesz si? z Migraine Buddy w celu uzyskania pomocy, zbieramy twój adres email wraz z dodatkowymi informacjami, które podasz w swoim wniosku. Robimy to, aby?my mogli udzieli? ci pomocy i ulepszy? Us?ugi. Je?li skontaktujesz si? z nami b?d?c ju? zalogowanym na swoje konto, formularz internetowy automatycznie wype?nia te informacje, nie musisz wpisywa? ich r?cznie. Mo?esz równie? skontaktowa? si? z Migraine Buddy na forach publicznych, takich jak Twitter lub Facebook. Nie b?dziemy mogli jednak zachowa? poufno?ci twojej korespondencji, je?li skontaktujesz si? z nami za po?rednictwem tych kana?ów.

● Gdy zapraszasz znajomych

Mo?esz zaprosi? swoich znajomych, którzy ju? s? u?ytkownikami Migraine Buddy lub zaprosi? znajomych, którzy jeszcze do nas nie do??czyli. Mo?esz zaprosi? znajomych na kilka sposobów, podaj?c ich adresy email, dost?p do kont sieci spo?eczno?ciowych lub korzystaj?c z listy kontaktów w telefonie. Gdy udost?pnisz nam informacje kontaktowe swoich znajomych w celu dodania ich jako znajomych, u?yjemy ich danych tylko w tym celu. Nie przechowujemy twojej listy kontaktów z telefonu, jest ona usuwana natychmiast po u?yciu dla tego celu.

● Po aktywowaniu funkcji lokalizacji

Us?ugi obejmuj? funkcje, które wymagaj? gromadzenia okre?lonych danych o lokalizacji, w tym sygna?ów GPS, w celu wykrycia parametrów pogodowych (wilgotno?ci, ci?nienia, temperatury) mog?cych wyzwala? migren?. Gromdzimy tego rodzaju dane tylko po aktywowaniu funkcji lokalizacji. Przestajemy je gromadzi? po dezaktywacji funkcji. Przechowujemy te informacje na twoim koncie Migraine Buddy.

Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe

Dane osobowe mog? zawiera? adres email i has?o podane podczas rejestracji, a tak?e p?e? i lokalizacj? geograficzn?, imi?, nazwisko, numer telefonu i dat? urodzenia osoby, która pobra?a, uzyska?a dost?p i korzysta?a z Us?ug powi?zanych z Aplikacj? ("U?ytkownik")

Mo?emy wykorzystywa? twoje dane osobowe:

● Aby odpowiada? na twoje zapytania, komentarze i posty na ró?nych platformach, takich jak media spo?eczno?ciowe lub do wysy?ania newsletterów w celu informowania o naszych obecnych i zbli?aj?cych si? us?ugach.

● Aby przekazywa? ci wiadomo?ci i informacje o migrenie oparte na badaniach, które naszym zdaniem mog? ci? zainteresowa?.

● Aby umo?liwi? wysy?anie wiadomo?ci lub zaproszeń do znajomego za po?rednictwem Aplikacji

● Aby spersonalizowa? korzystanie z Aplikacji

● W nast?puj?cych okoliczno?ciach: (a) zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, (b) w celu dostosowania si? do procesu prawnego, (c) w odpowiedzi na pro?by w?adz publicznych lub rz?dowych, w tym w?adz publicznych lub rz?dowych poza krajem zamieszkania.

Jak wykorzystujemy twoje dane

Korzystaj?c, uzyskuj?c dost?p i wprowadzaj?c informacje do Aplikacji, zgadzasz si?, ?e wszystkie dane dotycz?ce migreny (z wyj?tkiem danych osobowych), które wprowadzi?e? lub które mo?esz wprowadzi? w przysz?o?ci do Aplikacji, jak równie? wszelkie dane, które mo?esz wprowadzi? w pokrewne funkcje lub Us?ugi Aplikacji (które nie s? obecnie dost?pne w Aplikacji, ale które mog? zosta? wprowadzone w dowolnej chwili w przysz?o?ci), wyra?asz zgod? na gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz anonimowe ujawnianie wynikowych statystyk stronom trzecim.

Zbieranie zanonimizowanych statystyk u?ytkowników pozwala nam na ulepszanie naszych us?ug poprzez dostarczanie wgl?dów, które mog? nie tylko pomóc u?ytkownikom i lekarzom zrozumie? przyczyny migreny, ale tak?e wskaza?, jak dana populacja reaguje na metody leczenia i leki. G?ównym celem gromadzenia danych jest pomoc i dalsze badania nad migren?, a tak?e poprawa i okre?lenie ilo?ciowe naszych us?ug. Wy?ej wymienione zestawienie, przetwarzanie, analizy i anonimowe ujawnianie informacji statystycznych mo?e by? przeprowadzane w celu:

1) Opracowywania anonimowych zbiorczych raportów, analiz, wykresów, tabel, infografik w celu:

● Rozwijania i ulepszania wyszukiwarekcrowdsourcingu (ilu u?ytkowników rejestruje okre?lone s?owo)

● Wspó?pracy z zewn?trznymi centrami badaczami w celu ulepszenia algorytmów i opracowania nowych zindywidualizowanych algorytmów maj?cych na celu popraw? twoich do?wiadczeń, w tym "przewidywania migreny", "wykrywanie aktywno?ci" i "wyzwalacza uczenia si?", ale nie ograniczaj?c si? do nich.

● Porównania ró?nych migrenowych grup populacji dla naszego zrozumienia, jak równie? dla komunikacji i ?wiadomo?ci migreny.

● Uczestniczenia w badaniach akademickich z publikacj? wynikow?, sponsorowan? przez Healint lub stron? trzeci? (por. ujawnianie statystyk stronie trzeciej).

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa?, wchodz?c w "Mój profil" i dostosowuj?c przycisk wyszukiwanie us?ugi "opt-in".

2) Udoskonalenia algorytmów Healint w celu:

● Ulepszenia automatycznego zapami?tywania i powi?zanych us?ug

● Tworzenia grup lub spersonalizowanych wzorów

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa?, wchodz?c w "Mój profil" i dostosowuj?c przycisk wyszukiwania us?ugi "opt-in".

3) Okre?lenie ilo?ciowe, w jaki sposób us?ugi Healint s? wykorzystywane

4) Opracowywanie konsekwentnie powi?zywanych nowych produktów, us?ug i funkcji, które mog? by? wykorzystane do ulepszania Aplikacji lub mog? by? sprzedawane tobie lub Stronie trzeciej.

Ujawnianie statystyk i danych Stronie trzeciej

Twoje statystyki i/lub dane mog? zosta? ujawnione stronom trzecim w nast?puj?cych przypadkach:

1) W miar? rozwoju naszej dzia?alno?ci by? mo?e b?dziemy sprzedawa? lub kupowa? firmy lub aktywa. W przypadku sprzeda?y, fuzji, reorganizacji, rozwi?zania lub podobnych zdarzeń zwi?zanych ze wszystkimi lub cz??ci? naszej dzia?alno?ci lub aktywów, twoje dane osobowe i dane mog? by? cz??ci? przekazanych aktywów.

 

2) Mo?emy równie? ujawni? twoje dane, je?li jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, ?e takie dzia?anie jest konieczne, aby (i) wykona? zobowi?zania prawne, (ii) chroni? nasze prawa lub w?asno??, (iii) dzia?a? w nag?ych okoliczno?ciach w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa u?ytkowników Us?ug lub spo?eczeństwa.

 

3) W pe?ni zanonimizowane statystyki pochodz?ce z gromadzenia danych mog? by? zawarte w anonimowych i zbiorczych raportach, analizach, wykresach, tabelach, infografikach wspomagaj?cych badania i ?wiadomo?? migreny, wi?cej w rozdziale Jak wykorzystujemy twoje dane, 1).

 

Przechowujemy twoje dane osobowe umo?liwiaj?ce identyfikacj? tak d?ugo, jak prowadzisz konto Migraine Buddy. Po usuni?ciu konta twoje dane osobowe zostan? usuni?te w ci?gu 30 dni kalendarzowych.

Jak edytowa? lub modyfikowa? dane

Dane osobowe i dane, które dostarczasz Migraine Buddy mo?esz modyfikowa? z konta Migraine Buddy (np. zmienia? adres email u?ytkownika z profilu Migraine Buddy). Je?li usuniesz migren? i dane dotycz?ce spania ze swojego konta, nie b?d? one d?u?ej wy?wietlane. Kopie zapasowe tych danych pozostan? powi?zane z kontem Migraine Buddy i naszymi zarchiwizowanymi serwerami. Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e dane dotycz?ce wy?ej wymienionych kopii zapasowych s? usuwane tylko po dezaktywacji konta, co nast?puje w ci?gu 30 dni od dezaktywacji.

Jak zdezaktywowa? swoje konto Migraine Buddy

Mo?esz dezaktywowa? swoje konto Migraine Buddy kontaktuj?c si? z jenny@healint.com z adresu email u?ytkownika. Gdy to zrobisz, dane mog?ce ci? zidentyfikowa?, zostan? usuni?te z Us?ug, w tym mi?dzy innymi twój adres email, imi? i nazwisko, lista znajomych i linki do stron trzecich, takich jak Facebook, Google, Braze, Amazon i Apple. Kopie zapasowe danych tych zostan? usuni?te z naszego serwera w oparciu o zautomatyzowany harmonogram, co oznacza, ?e mog? one znajdowa? si? w naszym archiwum przez krótki czas. Migraine Buddy mo?e nadal u?ywa? statystyk wynikaj?cych z zebranych wpisów danych w nieskończono?? po dezaktywacji konta.

Wy??czenia w Polityce prywatno?ci

Niniejsza Polityka prywatno?ci nie ma zastosowania i nie powinna mie? zastosowania do dobrowolnych informacji, które nam przekazujesz. Obejmuje to mi?dzy innymi informacje publikowane na forach publicznych i portalach spo?eczno?ciowych, takich jak forum Migraine Buddy, strona UserVoice Migraine Buddy, strony mediów spo?eczno?ciowych i strony internetowe Migraine Buddy (zbiorczo "Platformy publiczne"), w tym wszelkie pomys?y w przypadku nowych produktów lub modyfikacje istniej?cych us?ug i innych niezamówionych zg?oszeń (??cznie "Niepo??dane informacje"). Wszelkie takie Dobrowolne informacje b?d? uwa?ane za jawne, a my b?dziemy mieli prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania i rozpowszechniania takich Dobrowolnych Informacji innym osobom bez ograniczeń i informowania o tym.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e wszelkie dane osobowe podane do wy?wietlania w publicznie dost?pnych cz??ciach Migraine Buddy, w tym w zak?adce Buddy, b?d? wy?wietlane dla tych, których doda?e? lub dodasz jako Znajomych, a zatem nie b?d? podlega? warunkom niniejszej Polityki prywatno?ci. Nie mo?emy i nie b?dziemy ponosi? odpowiedzialno?ci za to: i) kogo dodajesz jako znajomego w Aplikacji i ii) co twoi znajomi robi? z którymikolwiek danymi osobowymi lub innymi informacjami, takimi jak, ale nie wy??cznie, dane osobowe, które zdecydujesz si? publicznie udost?pni?.

Niniejsza Polityka prywatno?ci nie b?dzie równie? dotyczy?a ?adnych informacji udost?pnianych w zak?adce Znajomi w Aplikacji. Dlatego radzimy zachowa? szczególn? ostro?no?? podczas dodawania Znajomego w Aplikacji i informacji, które zdecydujesz publicznie udost?pni? za po?rednictwem naszych Us?ug.

Dzieci

Je?li masz mniej ni? szesna?cie lat, nie przesy?aj ?adnych Danych Osobowych i Informacji za po?rednictwem Aplikacji lub naszej strony bez zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice, którzy korzystaj? z aplikacji i naszej strony internetowej dla swoich dzieci w wieku poni?ej 16 lat b?d? odpowiedzialni za wszelkie dane i dane osobowe, które wprowadzaj? do Aplikacji.

PAMI?TAJ:

Migraine Buddy w ?adnym wypadku nie jest przeznaczone do stawiania diagnozy, leczenia migren lub jakiegokolwiek innego zwi?zanego z ni? stanu zdrowia. W celu prawid?owej diagnozy twojego stanu zdrowia i leczenia, które mo?e wynika? z takiej diagnozy, doradzamy konsultacj? z lekarzem lub innym pracownikiem s?u?by zdrowia.

Pytania dotycz?ce Polityki prywatno?ci

Je?li masz pytania lub komentarze dotycz?ce naszej Polityki prywatno?ci, skontaktuj si? z nami pod adresem jenny@healint.com.